Pastorační dopis pro nadcházející dobu

Vážené sestry a bratři v Kristu,

milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, i Pána Ježíše Krista.

Letošní větrný podzim nám každému přináší milou pestrost barev do našich dnů. Barvy přírody nám ukazují jedinečnost každého lístku na Boží zahradě, i my jsme jeho listy. Každý je specifický svou velikostí i barvou, ale jedno máme společné. Je to náš nebeský Otec, ve kterého jsme uvěřili, to on seslal svého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, i svého Svatého Ducha. Díky Bohu jsme přijali křest. To on tvoří jednotu v našem středu. V něho jsme uvěřili, s ním žijeme a budeme pochováni. Není jiné cesty ke spáse než skrze Ježíše Krista. My v církvi bojující jsme si vědomi, že skrze našeho Pána jsme v životě i smrti svobodně a zdravě svázáni s církví vítěznou. Je psáno: A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil: „Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? “On přece není Bohem mrtvých, ale živých (Mt 22, 31-32). Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží (L 3, 4-6). Vzpomínání na naše zemřelé, na ty, kteří byli neoddělitelnou součástí našich životů a byli Pánem života a smrti odvoláni z tohoto světa, přináší vždy znovu smutek a bolest. Ale jako křesťané bychom si také měli uvědomit, že smrt nemusíme nahlížet jen jako konec, ale i jako nový začátek. Začátek, který můžeme chápat jako dveře, které se otvírají a umožňují vstoupit do věčnosti, do Božího království – do míst, kde nebude smrti, žalu ani nářku ani bolesti a kde Bůh setře každou slzu s očí (dle Zj 21,4). Pravoslavný teolog Antonyj Surožskij k tomu říká: „Bůh nás nestvořil pro smrt, pro zkázu. Stvořil nás pro věčný život. Povolal nás k nesmrtelnosti – nejen k nesmrtelnosti vzkříšení, ale k nesmrtelnosti, která vůbec nezná smrt. Smrt přišla jako důsledek hříchu. Přišla, protože člověk ztratil Boha, odvrátil se od Něj a hledal cesty, kterými by mohl všeho dosáhnout bez Boha.“ Víme tedy, že smrtí se rodíme do věčnosti. A pokud jsme naše zemřelé opravdu milovali a nosíme je ve svém srdci, pak jsme s nimi stále spojeni.

2. listopadu od 18:00 dušičková bohoslužba

I letos Vás zveme na bohoslužbu u příležitosti Památky zesnulých ve čtvrtek 2. LISTOPADU 2017 OD 18.00. Pro vzpomínku na naše blízké je možné použít obětinky se jmény našich drahých zesnulých (obětinka je vytištěna dole na konci pastoračního dopisu a pro použití je potřeba ji odstřihnout a vyplnit, nebo je můžete osobně předat na faře, případně zaslat poštou).

Dovoluji si Vám nabídnout možnost péče o hroby a místa posledního odpočinutí Vašich blízkých. Jak asi víte, vedle našeho sboru je umístěno nové kamenictví, kde jsem předjednal slevu pro členy, rodinné příslušníky a přátele Církve československé husitské. Této slevy můžete využít. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Janovo evangelium 1,1-14)

Společně budeme také moci očekávat příchod světla v době adventní. Bohoslužby v době adventní budou probíhat od 10:00, jak je již zvykem. Na první adventní neděli budeme stavět nový Horažďovický betlém. Těšíme se na společně prožitý adventní čas a vánoční svátky.

Adventní a vánoční bohoslužby v Husově sboru a DD Sušice

3. prosince od 10:00 – 1. neděle adventní v Horažďovicích

10. prosince od 10:00 – 2. neděle adventní v Sušici

17. prosince od 10:00 – 3. neděle adventní v Horažďovicích

24. prosince od 10:00 – 4. neděle adventní v Sušici

24. prosince od 22:00 – Půlnoční bohoslužba v Horažďovicích

25. prosince od 10:00 – Hod Boží vánoční v Horažďovicích

Pravidelné bohoslužby

První a třetí neděli od 10:00 v Horažďovicích

Druhou a čtvrtou neděli od 10:00 v DD Sušice

Plánované akce

28. října od 13:00: slavnostní otevření Horažďovického náměstí (půjde se průvodem k náměstí od Husova sboru se sborovými a českými zástavami, sraz bude v 12:45 ve sboru)

4. listopadu od 16:00 se v našem sboru uskuteční Dýňobraní pro všechny zájemce, bude možnost si vydlabat dýni, ochutnávka svařeného vína a dýňových dobrot, rozsvícení dýní a další program pro děti.

Závěrem bych Vás chtěl poprosit o zaplacení církevního příspěvku. Na rok 2018 je doporučená částka 500,- Kč, budeme však rádi za jakékoli dary. Je možnost NO CČSH Horažďovice podporovat i pravidelnou částkou, jak již mnozí činí. Někteří přispívají 50,- Kč, jiní zase 300,- Kč. Limit neexistuje. Pro lepší zpracování vkládejte peníze přímo na účet, z důvodu limitu pro plnění EET. Bankovní účet je veden u Fio banky pod číslem 2700937370/2010. Poplatek za odeslání na bankovní učet si můžete odečíst z doporučovaného příspěvku. Za všechny Vaše dary a příspěvky mnohokrát děkujeme!

S láskou Kristovou jáhen Samuel Vašín

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *