Pastorační dopis pro nadcházející dobu

Vážené sestry a bratři v Kristu,

milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, i Pána Ježíše Krista.

Letošní větrný podzim nám každému přináší milou pestrost barev do našich dnů. Barvy přírody nám ukazují jedinečnost každého lístku na Boží zahradě, i my jsme jeho listy. Každý je specifický svou velikostí i barvou, ale jedno máme společné. Je to náš nebeský Otec, ve kterého jsme uvěřili, to on seslal svého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, i svého Svatého Ducha. Díky Bohu jsme přijali křest. To on tvoří jednotu v našem středu. V něho jsme uvěřili, s ním žijeme a budeme pochováni. Není jiné cesty ke spáse než skrze Ježíše Krista. My v církvi bojující jsme si vědomi, že skrze našeho Pána jsme v životě i smrti svobodně a zdravě svázáni s církví vítěznou. Je psáno: A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil: „Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? “On přece není Bohem mrtvých, ale živých (Mt 22, 31-32). Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží (L 3, 4-6). Vzpomínání na naše zemřelé, na ty, kteří byli neoddělitelnou součástí našich životů a byli Pánem života a smrti odvoláni z tohoto světa, přináší vždy znovu smutek a bolest. Ale jako křesťané bychom si také měli uvědomit, že smrt nemusíme nahlížet jen jako konec, ale i jako nový začátek. Začátek, který můžeme chápat jako dveře, které se otvírají a umožňují vstoupit do věčnosti, do Božího království – do míst, kde nebude smrti, žalu ani nářku ani bolesti a kde Bůh setře každou slzu s očí (dle Zj 21,4). Pravoslavný teolog Antonyj Surožskij k tomu říká: „Bůh nás nestvořil pro smrt, pro zkázu. Stvořil nás pro věčný život. Povolal nás k nesmrtelnosti – nejen k nesmrtelnosti vzkříšení, ale k nesmrtelnosti, která vůbec nezná smrt. Smrt přišla jako důsledek hříchu. Přišla, protože člověk ztratil Boha, odvrátil se od Něj a hledal cesty, kterými by mohl všeho dosáhnout bez Boha.“ Víme tedy, že smrtí se rodíme do věčnosti. A pokud jsme naše zemřelé opravdu milovali a nosíme je ve svém srdci, pak jsme s nimi stále spojeni.

2. listopadu od 18:00 dušičková bohoslužba

I letos Vás zveme na bohoslužbu u příležitosti Památky zesnulých ve čtvrtek 2. LISTOPADU 2017 OD 18.00. Pro vzpomínku na naše blízké je možné použít obětinky se jmény našich drahých zesnulých (obětinka je vytištěna dole na konci pastoračního dopisu a pro použití je potřeba ji odstřihnout a vyplnit, nebo je můžete osobně předat na faře, případně zaslat poštou).

Dovoluji si Vám nabídnout možnost péče o hroby a místa posledního odpočinutí Vašich blízkých. Jak asi víte, vedle našeho sboru je umístěno nové kamenictví, kde jsem předjednal slevu pro členy, rodinné příslušníky a přátele Církve československé husitské. Této slevy můžete využít. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Janovo evangelium 1,1-14)

Společně budeme také moci očekávat příchod světla v době adventní. Bohoslužby v době adventní budou probíhat od 10:00, jak je již zvykem. Na první adventní neděli budeme stavět nový Horažďovický betlém. Těšíme se na společně prožitý adventní čas a vánoční svátky.

Adventní a vánoční bohoslužby v Husově sboru a DD Sušice

3. prosince od 10:00 – 1. neděle adventní v Horažďovicích

10. prosince od 10:00 – 2. neděle adventní v Sušici

17. prosince od 10:00 – 3. neděle adventní v Horažďovicích

24. prosince od 10:00 – 4. neděle adventní v Sušici

24. prosince od 22:00 – Půlnoční bohoslužba v Horažďovicích

25. prosince od 10:00 – Hod Boží vánoční v Horažďovicích

Pravidelné bohoslužby

První a třetí neděli od 10:00 v Horažďovicích

Druhou a čtvrtou neděli od 10:00 v DD Sušice

Plánované akce

28. října od 13:00: slavnostní otevření Horažďovického náměstí (půjde se průvodem k náměstí od Husova sboru se sborovými a českými zástavami, sraz bude v 12:45 ve sboru)

4. listopadu od 16:00 se v našem sboru uskuteční Dýňobraní pro všechny zájemce, bude možnost si vydlabat dýni, ochutnávka svařeného vína a dýňových dobrot, rozsvícení dýní a další program pro děti.

Závěrem bych Vás chtěl poprosit o zaplacení církevního příspěvku. Na rok 2018 je doporučená částka 500,- Kč, budeme však rádi za jakékoli dary. Je možnost NO CČSH Horažďovice podporovat i pravidelnou částkou, jak již mnozí činí. Někteří přispívají 50,- Kč, jiní zase 300,- Kč. Limit neexistuje. Pro lepší zpracování vkládejte peníze přímo na účet, z důvodu limitu pro plnění EET. Bankovní účet je veden u Fio banky pod číslem 2700937370/2010. Poplatek za odeslání na bankovní učet si můžete odečíst z doporučovaného příspěvku. Za všechny Vaše dary a příspěvky mnohokrát děkujeme!

S láskou Kristovou jáhen Samuel Vašín

Pastorační dopis a poselství pro rok 2017

Vážené sestry, Vážení bratři,

přeji Vám pokoj do Vašich životů, nechť sestoupí pokoj Pána Ježíše Krista na naše domovy na počátku roku 2017. Nepřestávám se za Vás modlit sestry a bratři. Stejně jako v loňském roce, tak i pro ten letošní je připraveno mnoho novinek, které nám, doufám, obohatí náš společenský život v NO Horažďovice. První důležitá informace se týká  svolání náboženské obce po bohoslužbách 17. března od 15:00, a to ve velké modlitebně NO CČSH Horažďovice. Na shromáždění NO přijede bratr biskup Filip Štojdl, bratr vikář Lukáš Bujna a bratr tajemník Richard Ferčík. Budeme velice rádi, pokud se této akce zúčastníte také. Pokud by se někdo z Vás chtěl podílet na službě či přípravách občerstvení, může mě kontaktovat na tel. 604 644 436. V letošním roce probíhají bohoslužby ve stejných časech (jako v loňském roce), dále dle rozpisu. Čekají nás velikonoční bohoslužby, bohoslužba k výročí M. Jana Husa, dušičkové bohoslužby a vánoční bohoslužby. Velikonoční bohoslužby v Horažďovicích se budou konat dle rozpisu, v Sušici budou bohoslužby probíhat na základě individuální domluvy (rozpis bude na nástěnce NO CČSH Horažďovice, nástěnce v DD Sušice a internetových stránkách Husiti Horažďovice nebo přesněji: http://husitihorazdovice.g6.cz/).

Úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí a úterý od 10:00 Do 14:00 není problém přijít v čase otevíracích hodin klubu U Husity nebo se telefonicky individuálně domluvit
na Vámi potřebnou dobu. Věřím, že nalezneme vždy čas pro setkání. Možné je také se setkat v místě Vašeho bydliště.

Klub U Husity je „malou vlaštovkou“ pro lepší komunikaci s mladou generací. Klub je určen pro všechnu mládež od 6 do 20 let, která hledá náplň využití volného času v bezpečném prostředí. Klub bude nadále fungovat tři dny v týdnu, a to v pondělí a úterý od 14:00 do 17:00 a v sobotu od 15:00 do 19:00. Klub U Husity se nachází v přízemí fary, byt číslo 2 po pravé straně.

Biblické hodiny se budou konat pravidelně od 17:00 do 18:00 každou neděli
ve sborovém bytu. Vzhledem k tomu, že v minulém roce se biblické hodiny moc často nekonaly, ukáže až čas, zdali nedojde ke změnám v časech, kdy se budeme scházet. Při změně časů naleznete informace na nástěnce NO CČSH Horažďovice nebo na internetové stránce.

Filmový klub bude novinkou v paletě aktivit našeho sboru, díky propůjčenému dataprojektoru od diecése máme nyní možnost se scházet při promítaní filmů, pro začátek jsme stanovili čas promítání na neděli od 18:30 do 20:00, je ovšem možné, že se v budoucnu přesune filmový klub na úterní večer. Pro aktuální informace prosím kontrolujte nástěnku sboru a internetové stránky.

Srdečně Vás také zveme na připravované přednášky spojené s promítáním v našem sboru. Postupně nás navštíví mnoho zajímavých lidí, z různých oborů, aby nám přiblížili svůj svět. Setkání jsou koncipovány na jedno setkání měsíčně podle možností jednotlivých účastníků, omluvte tedy prosím možnou nepravidelnost. Po každé přednášce bude volný prostor pro diskuzi, spojený s občerstvením.

Dále nás čeká:

28. dubna Přednáška Tomáše Vildeho práce leteckého technika v arabských zemích (jedná se o technika letadel české výroby Albatros L-39 a bitevníku L 159, který navštívil mnoho Afrických zemí včetně Libye a v dubnu se vrátí z Iráku). Přednáška se bude konat od 18:00
ve sborovém bytě.

24. května Komponovaný večer Bedřicha Ludvíka, emeritního dramaturga z ČT. Který je režisérem a scénáristou cyklů: Zpět k pramenům, Paměť stromů, Praha město věží, Dřevo krásných stromů, které znáte právě z vysílání v ČT. Dále je autorem knihy Pohádky pro otce a matky, knih ke zmíněným seriálům, skládá hudbu, texty, zpívá své písně. Jako dramaturg dopomohl ke vzniku řady distribučních filmů, například Kuře melancholik, Máj, Kytice. Přednáška proběhne od 17:00 ve sborovém bytu.

5. červen přednáška kazatelky při Ústřední radě Veroniky Matějkové o Jihokorejské demokratické republice. Sestra pohovoří o krásách přírody, místních poměrech a křesťanské pestrosti obyvatelstva. Přednáška proběhne od 17:00 ve sborovém bytu.

20. června proběhne přednáška od 17:00 ve sborovém bytě na téma Třetí říše a okultismus v podání kazatelky Michaela Noe Švestková.

6. červenec zahradní slavnost s bohoslužbou k připomenutí si památky 602. let upálení M. Jana Husa proběhne od 16:00 na Husově náměstí a ve sboru CČSH v Horažďovicích.
Na začátku budeme konat bohoslužbu a připojí se k nám i zástupci města, ekumeny a Husitské Teologické fakulty Univerzity Karlovy. Budou následovat přednášky bratrů: emeritního děkana Husitské teologické fakulty UK prof. Jana Blahoslava Láška
a Dr. Hrdlička na téma Mistr Jan Hus z pohledu historického.

14. srpen od 17:00 přednáška o cestě po Ukrajině se zaměřením na Černobylskou oblast. Bude přednášet a promítat fotografie Samuel Vašin ve sborovém bytu.

Na závěr Vám Církev děkuje za církevní příspěvky na rok 2017, které jsou stanoveny na pět set korun českých. Samozřejmostí je i možnost doplatit příspěvek za minulé období. Církevní příspěvky můžete poukázat na účet 2700937370 / 2010. Je zde i možnost osobně zaplatit církevní příspěvek v úředních hodinách nebo po bohoslužbách.

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Mt 6:33

S láskou Kristovou,

jáhen Samuel Vašin